Navigation

Statut Stowarzyszenia „JAWORZNO MOJE MIASTO” do pobrania w .pdf

STATUT  STOWARZYSZENIA „JAWORZNO  MOJE  MIASTO”

Tekst jednolity

Po zmianach 19 czerwca 2007 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Jaworzno Moje Miasto, dalej zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o przepisy prawa regulujące działalność stowarzyszeń i realizuje cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywateli innych państw, również nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 5

 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: JMM lub odpowiednika pełnej nazwy w językach obcych.
 4. Stowarzyszenie może używać symboli graficznych, odznak i pieczęci na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisach szczegółowych.
 5. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
  1. rozwój świadomości obywatelskiej,
  2. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
  3. popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie miasta Jaworzna,
  4. wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta Jaworzna i jego rozwój gospodarczy,
  5. upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z kreowaniem samorządności,
  6. integracja lokalnego środowiska,
  7. aktywizacja lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego,
  8. wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych i obywatelskich mających na celu rozwój gospodarczy i społeczny miasta Jaworzna,
  9. współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które w swoich działaniach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
 2. Głównymi sposobami realizacji celów Stowarzyszenia są:
  1. organizowanie zebrań, spotkań i prelekcji,
  2. prowadzenie biura stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych – popierająca cele Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów na członków Stowarzyszenia i powołać organ uprawniony do jej przeprowadzenia.
 3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 4. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały, na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust.1.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla idei Stowarzyszenia i o nienagannej postawie etycznej.
 2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych i nie powoduje utraty praw członkowskich innego rodzaju.
 3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
  1. Pisemnego zrzeczenia się praw przez członka honorowego, złożonego do Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia – w drodze uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Za rażące działanie na szkodę Stowarzyszenia uznaje się również działanie sprzeczne z celami Stowarzyszenia oraz uchwałami władz i regulaminami Stowarzyszenia.
  3. Pozbawienia członka honorowego praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego – w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze).
  2. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
  4. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
  5. Głosowania osobiście lub przez pełnomocnika na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia i domagania się odpowiedzi na nie.
 3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia – jako obserwator.
 4. Otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia, w szczególności może się domagać sprawozdania z wykorzystania przekazanej pomocy, od jej dysponentów.

§ 15

Członek honorowy ma prawo do:

 1. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia i domagania się odpowiedzi na nie.
 3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia jako obserwator.
 4. Otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
  1. Przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
  3. Aktywnego przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia w szczególności przez wpływanie na zwiększanie liczebności członków Stowarzyszenia.
  4. Regularnego opłacania składek członkowskich obowiązujących członków Stowarzyszenia.
  5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
  2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
  3. Zwiększania prestiżu Stowarzyszenia.
  4. Terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
 3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
  2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
  3. Zwiększania prestiżu Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, w trybie wykreślenia ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Śmierci członka, w trybie wykreślenia z datą śmierci.
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
   1. Zalegania z opłatą składki w okresie dłuższym niż trzy miesiące.
   2. Działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
   3. Działalności na szkodę Stowarzyszenia.
   4. Rażącego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich.
   5. Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
   6. Częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia.
 2. Członkostwo wspierające członka będącego osobą fizyczną ustaje w przypadkach określonych w punkcie I
 3. Członkostwo wspierające członka będącego osobą prawną ustaje na skutek:
  1. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, w trybie wykreślenia ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Utraty osobowości prawnej, w trybie wykreślenia z datą utraty osobowości prawnej.
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
   1. Działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
   2. Działalności na szkodę Stowarzyszenia.
   3. Nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich.
 4. Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje również na skutek wykluczenia członka w trybie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wniosek o pozbawienie członkostwa w tym trybie może złożyć co najmniej dwadzieścia procent członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Stowarzyszenia informuje członka o ustaniu członkostwa podając przyczynę wykluczenia lub skreślenia, wskazując jednocześnie środki odwoławcze od decyzji o wykluczeniu.
 6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia wykluczającej z grona członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Odwołanie nie wstrzymuje skutków prawnych decyzji o wykluczeniu.
 7. Od uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia pozbawiającej członkostwa w Stowarzyszeniu odwołanie nie przysługuje.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA.

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Jeżeli liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 2/3 wybranego składu, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w ciągu 90 dni od daty powstania takiej sytuacji, celem uzupełnienia składu tych władz, według regulaminu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Kadencja członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, który został wybrany w celu uzupełnienia ich składu, wygasa z dniem, w którym wygasa kadencja tych organów.
 4. Głosowanie nad uchwałami kolegialnych władz Stowarzyszenia może zostać utajnione, jeżeli przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 3. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje według postanowień zawartych w Regulaminie Stowarzyszenia.
 5. Obradami Walnego Zebrania Stowarzyszenia kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, protokolant.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, na czas odbycia Zebrania, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 7. Członek ustępujących władz Stowarzyszenia nie może wejść w skład prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 8. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia zwoływanego z własnej inicjatywy, punktu zgłoszonego pisemnie przez co najmniej 20 (dwudziestu) członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 60 (sześćdziesiąt) dni roboczych przed terminem odbycia Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 9. Do udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia jako obserwatorzy uprawnieni są przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia, członkowie honorowi Stowarzyszenia, oraz zaproszeni przez Zarząd goście. Prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia udziela głosu obserwatorom na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, na dzień najpóźniej do 45 dni od przedstawienia Komisji Rewizyjnej sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia wyborów władz kolejnej kadencji.
  3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  4. Na pisemny wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia najpóźniej na czterdziesty piąty dzień po dniu otrzymania  wniosku określonego w ust. 1 lit.: c, d.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia przekazywane jest wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej 30 dni przed jego terminem.
 2. Zwołujący Walne Zebranie podaje:
  1. Termin i miejsce Zebrania.
  2. Proponowany porządek Zebrania.
 3. Podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zebranie może zmienić porządek obrad na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub połowy uprawnionych do głosowania.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §17.IV, § 19 ust. 6, §26 ust. 2 i 5, §28 ust. 6, §33, §34, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 20 (dwadzieścia) minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 3. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Przeniesienie siedziby Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań dotyczących przyjęcia i wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 11. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie wniesionych pod obrady uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji.
 14. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedemnastu osób, w składzie:
  1. Prezes Stowarzyszenia,
  2. Od dwóch do ośmiu Wiceprezesów Stowarzyszenia, w tym jeden pełni funkcję skarbnika, jeden pełni funkcję sekretarza,
  3. członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 4. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia funkcję tę obejmuje, wyznaczony przez Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezes Stowarzyszenia.
 7. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników tworzyć biuro. Organizację Biura zarządu i jego kierownika określi Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie Biura Zarządu.

§ 26

 1. Kadencja pierwszego Zarządu Stowarzyszenia trwa pięć lat. Kadencja każdego następnego Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów wszystkich uprawnionych do głosowania, według regulaminu wyboru Prezesa Stowarzyszenia, uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydatów musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.
 3. Wyboru pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyboru zarządu uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydatów musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.
 4. Zarząd na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym od dwóch do ośmiu Wiceprezesów Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie Stowarzyszenia może odwołać Zarząd Stowarzyszenia, Prezesa Stowarzyszenia, oraz każdego członka Zarządu Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów obecnych.
 6. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia może złożyć Prezes Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 20% uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 7. Skreślony.
 8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. Zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  2. Realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
  3. Uchwalanie okresowych planów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności organów podległych.
  4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  5. Zwolnienie członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej – na jego wniosek.
  6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
  8. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
  9. Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie i na imprezy zagraniczne.
  10. Zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
  11. Zawieranie umów o pracę i pokrewnych lub określenie organu do tego uprawnionego.
  12. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  13. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji organów podrzędnych.
  14. Wykluczanie członka Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w Statucie.
  15. Składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
  16. Wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych w Statucie jako właściwe innym organom Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w pkt.1 lit. e, l, m, n wymagają bezwzględnej większości głosów.
 3. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w pkt.1 lit. e, l, m, n, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub ogłoszenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek conajmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zrezygnować z uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia w dowolnym czasie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech do dziesięciu członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 4. Wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydatów musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.
 5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odwołuje Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub poszczególnych jej członków większością dwóch trzecich głosów obecnych.
 7. Każdy członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może zrezygnować z uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia w dowolnym czasie.
 8. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.                                                                      § 29
 9. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia z własnej inicjatywy.
  2. Kontrola sprawozdania rocznego Zarządu Stowarzyszenia i przedstawienie opinii na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, na którym będzie ono przyjmowane.
  3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków.
  4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o odwołanie Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.
  5. Prawo składania wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym przez Statut.
  6. Uchwalenie własnego regulaminu działania.
  7. Składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 10. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie uczynił tego w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowego wniosku o zwołanie.
 11. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia wyjaśnień pisemnych lub ustnych dotyczących kontrolowanych spraw.
 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli – z głosem doradczym. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
  2. Dotacje.
  3. Darowizny, zapisy i spadki.
  4. Dochody z ofiarności publicznej.
 3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca roku poprzedzającego rok, którego składka dotyczy, na konto Stowarzyszenia.
 5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są opłacić wpisowe i składkę za rok bieżący, w wymiarze proporcjonalnym do liczby miesięcy pozostałych do końca roku rozliczeniowego.

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 3. Rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
 4. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

§ 32

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Stowarzyszenia i jednego z Wiceprezesów Stowarzyszenia, lub dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia, z których jeden pełni funkcję Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego przez Prezesa Stowarzyszenia Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Zmian w Statucie Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 4/5 głosów obecnych, przy obecności co najmniej 65% uprawnionych do głosowania. W taki sam sposób Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora.

§ 34

W przypadku braku większości zdolnej do podejmowania prawomocnych decyzji w pierwszym terminie, uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia dotyczące zmian Statutu Stowarzyszenia, jego likwidacji, przeznaczenia majątku, sposobu likwidacji i wyboru likwidatora, podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych w drugim terminie. Walne Zebranie Stowarzyszenia władne podjąć powyższe uchwały w drugim terminie, nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 30 dni od daty Walnego Zebrania Stowarzyszenia w pierwszym terminie.

§ 35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego – Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 36

Zarząd Stowarzyszenia przygotuje i przedstawi do uchwalenia Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia Regulamin Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego Statutu.