Klauzula RODO

Navigation

SZANOWNI PAŃSTWO,
realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 roku przekazujmy, następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków jest Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto z siedzibą w Jaworznie przy ul. Świętego Wojciecha 2, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120997, kontakt: biuro@jmm.jaworzno.pl.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia JMM przetwarzane są w celu przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2019 poz.713 ze zm.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia JMM, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i członkostwa w Stowarzyszeniu JMM.
Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie oraz darczyńców przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2019 poz.713 ze zm.) oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiednio uczestnictwa w wydarzeniu bądź przekazania środków finansowych na działalność Stowarzyszeni JMM.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Stowarzyszenie JMM dla celów wskazanych powyżej, w szczególności dla realizacji celów statutowych, przetwarza następujące dane osobowe:

  • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe i teleadresowe: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
  • dane finansowe, w tym dane dotyczące realizowanych transakcji (np. dane dotyczące płatności związanych z przekazywanymi darowiznami i składkami);

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia JMM, w celu wykonania ciążącego obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia JMM lub strony trzeciej. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe członków Stowarzyszenia JMM przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.
Dane osobowe uczestników wydarzeń i darczyńców są przetwarzane do czasu ustania celu, w którym zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ STOWARZYSZENIE JMM
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W razie uwag, pytań, wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z ich przetwarzaniem zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: biuro@jmm.jaworzno.pl.

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Stowarzyszenie JMM nie dokonuje profilowania osób i nie podejmuje automatycznych decyzji (bez udziału człowieka) wobec osób, których dane osobowe przetwarza. Profilowanie w rozumieniu Rozporządzenia RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.