• Spotlight Image

  Spotlight

  The Widgetkit Spotlight allows you to add an overlay to your images which fades or moves in on mouse hover. The overlay can be an image or HTML content. The default magnifier spotlight is a perfect match to be used with a lightbox.

  Features

  • Create nicely animated image overlays
  • Supports custom image or HTML content overlays
  • 5 different animation modes
  • Built with the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

  Examples

  If no custom overlay is set the default spotlight fades in an overlay with an magnifier image. If you define a custom overlay you can choose between different animations – fade, bottom, top, right and left.

  How To Use

  Use the HTML5 custom data attribute data-spotlight to activate the spotlight.

  <a data-spotlight="on" href="/mypage.html"> 	<img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" /> </a>

  To create a custom overlay use a div element with the CSS class overlay. You can set the effect parameter to the data attribute. For example:

  <a data-spotlight="effect:bottom;" href="/mypage.html"> 	<img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" /> 	<div class="overlay">Custom Overlay</div> </a>

  You can set the effect parameter to fade, bottom, top, right and left.

 • Lightbox Image

  Lightbox

  The Widgetkit Lightbox allows you to view images, HTML and multi-media content on a dark dimmed overlay without having to leave the current page.

  Features

  • Display images, videos, HTML, Iframes, Ajax requests and SWF
  • Supports YouTube, Vimeo, MP4 (h.264), WebM and FLV movies
  • Group lightboxes and mix different content types
  • Responsive design to fit images great on mobile devices
  • Load other widgets in lightbox
  • 3 different opening and closing transitions
  • 4 different caption styles
  • Keyboard and mouse scroll wheel navigation
  • Build on the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

  Examples

  Different animations – fade, elastic and none

  Different title positions – float, inside and over

  Various examples in one gallery (try also using the keyboard and mouse scroll wheel)

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  Load Widgets In A Lightbox

  Use #wk-ID to load widgets like slideshows or galleries in a lightbox. For example: Widgetkit Slideshow

  <a data-lightbox="width:600;height:300;" href="#wk-10">Lightbox</a>

  How To Use

  Use the HTML5 custom data attribute data-lightbox to activate the lightbox. You can set various lightbox parameters to the data attribute. For example:

  <a data-lightbox="width:1000;height:600;" href="http://www.wikipedia.org">Lightbox</a>

  Here is a list of the most common parameters:

  • titlePosition – How should the title show up? (float, outside, inside or over)
  • transitionIn – Set a opening transition. (fade, elastic, or none)
  • transitionOut – Set a closing transition (fade, elastic, or none)
  • overlayShow – Set to true or false
  • scrolling – Set to yes or no
  • width – Set a width in pixel
  • height – Set a height in pixel
  • padding – Set a padding in pixel
 • Slideshow

  The Widgetkit Slideshow is the ultimate image and content slideshow for Joomla and WordPress. It’s flexible, easy to customize and completely build with HTML5 and CSS3.

  Features

  • Clean and very lightweight code
  • 17 eye-catching transition effects
  • Uses hardware accelerated CSS3 animations
  • JavaScript animation fallback for all Internet Explorers
  • Support for HTML captions
  • Swipe navigation on mobile phones
  • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
  • Works with Joomla and WordPress

  Slideshow Screen Example

  This is an image slideshow with the famous Ken Burns effect.

  [widgetkit id=45]

  Slideshow Default Example

  This is an image slideshow with eye-catching transition effects.

  [widgetkit id=10]

  Showcase Box Example

  This a content showcase using all the features from the Slideset widget as navigation. Any kind of HTML content can be used in the navigation.

  [widgetkit id=37]

  Showcase Button Example

  This is an image slideshow with some nice navigation buttons. You can place any kind of HTML in the navigation buttons.

  [widgetkit id=41]

  Tabs Example

  This is a classic, tabbed slideshow. Tabs can be aligned to the left, right and center.

  [widgetkit id=35]

  Tabs Bar Example

  This is a slideshow with a tabbed navigation bar. Tabs can be aligned to the left, right and center.

  [widgetkit id=34]

  List Example

  This is a slideshow with a vertical tabbed list as navigation.

  [widgetkit id=36]

  How To Use

  The Widgetkit Slideshow takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration user interface. It has never been easier to create and manage all the slideshows and their different slides in one place. After you created a slideshow you can load it anywhere in your theme using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

 • Statut

  Statut Stowarzyszenia “JAWORZNO MOJE MIASTO” do pobrania w .pdf

   

  STATUT  STOWARZYSZENIA „JAWORZNO  MOJE  MIASTO”

  Tekst jednolity

  Po zmianach 19 czerwca 2007 r.

   

   

  ROZDZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE.

   

  § 1

  Nazwa stowarzyszenia brzmi: Jaworzno Moje Miasto, dalej zwane Stowarzyszeniem.

  § 2

  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o przepisy prawa regulujące działalność stowarzyszeń i realizuje cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

  § 3

  Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywateli innych państw, również nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 4

  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

  § 5

  1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
  2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  3. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: JMM lub odpowiednika pełnej nazwy w językach obcych.
  4. Stowarzyszenie może używać symboli graficznych, odznak i pieczęci na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisach szczegółowych.
  5. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

  § 6

  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

   

  ROZDZIAŁ II

  CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

   

  § 7

  1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
   1. rozwój świadomości obywatelskiej,
   2. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
   3. popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie miasta Jaworzna,
   4. wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta Jaworzna i jego rozwój gospodarczy,
   5. upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z kreowaniem samorządności,
   6. integracja lokalnego środowiska,
   7. aktywizacja lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego,
   8. wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych i obywatelskich mających na celu rozwój gospodarczy i społeczny miasta Jaworzna,
   9. współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które w swoich działaniach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
  2. Głównymi sposobami realizacji celów Stowarzyszenia są:
   1. organizowanie zebrań, spotkań i prelekcji,
   2. prowadzenie biura stowarzyszenia.

   

  ROZDZIAŁ III

  CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

   

  § 8

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

  § 9

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych,
  2. Członków wspierających,
  3. Członków honorowych.

  § 10

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych – popierająca cele Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów na członków Stowarzyszenia i powołać organ uprawniony do jej przeprowadzenia.
  3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
  4. Od negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały.

  § 11

  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały, na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust.1.

  § 12

  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla idei Stowarzyszenia i o nienagannej postawie etycznej.
  2. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych i nie powoduje utraty praw członkowskich innego rodzaju.
  3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
   1. Pisemnego zrzeczenia się praw przez członka honorowego, złożonego do Zarządu Stowarzyszenia.
   2. Rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia – w drodze uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Za rażące działanie na szkodę Stowarzyszenia uznaje się również działanie sprzeczne z celami Stowarzyszenia oraz uchwałami władz i regulaminami Stowarzyszenia.
   3. Pozbawienia członka honorowego praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego – w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

  § 13

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
   1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze).
   2. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   3. Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
   4. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
   5. Głosowania osobiście lub przez pełnomocnika na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

  § 14

  Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

  1. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia i domagania się odpowiedzi na nie.
  3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia – jako obserwator.
  4. Otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia, w szczególności może się domagać sprawozdania z wykorzystania przekazanej pomocy, od jej dysponentów.

  § 15

  Członek honorowy ma prawo do:

  1. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia i domagania się odpowiedzi na nie.
  3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia jako obserwator.
  4. Otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

  § 16

  1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
   1. Przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
   2. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
   3. Aktywnego przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia w szczególności przez wpływanie na zwiększanie liczebności członków Stowarzyszenia.
   4. Regularnego opłacania składek członkowskich obowiązujących członków Stowarzyszenia.
   5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
  2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do:
   1. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
   2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
   3. Zwiększania prestiżu Stowarzyszenia.
   4. Terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.
  3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są do:
   1. Propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
   2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
   3. Zwiększania prestiżu Stowarzyszenia.

  § 17

  1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
   1. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, w trybie wykreślenia ze skutkiem natychmiastowym.
   2. Śmierci członka, w trybie wykreślenia z datą śmierci.
   3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
    1. Zalegania z opłatą składki w okresie dłuższym niż trzy miesiące.
    2. Działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
    3. Działalności na szkodę Stowarzyszenia.
    4. Rażącego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich.
    5. Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
    6. Częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia.
  2. Członkostwo wspierające członka będącego osobą fizyczną ustaje w przypadkach określonych w punkcie I
  3. Członkostwo wspierające członka będącego osobą prawną ustaje na skutek:
   1. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, w trybie wykreślenia ze skutkiem natychmiastowym.
   2. Utraty osobowości prawnej, w trybie wykreślenia z datą utraty osobowości prawnej.
   3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
    1. Działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
    2. Działalności na szkodę Stowarzyszenia.
    3. Nie wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub obowiązków członkowskich.
  4. Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje również na skutek wykluczenia członka w trybie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wniosek o pozbawienie członkostwa w tym trybie może złożyć co najmniej dwadzieścia procent członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  5. Zarząd Stowarzyszenia informuje członka o ustaniu członkostwa podając przyczynę wykluczenia lub skreślenia, wskazując jednocześnie środki odwoławcze od decyzji o wykluczeniu.
  6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia wykluczającej z grona członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia o wykluczeniu. Odwołanie nie wstrzymuje skutków prawnych decyzji o wykluczeniu.
  7. Od uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia pozbawiającej członkostwa w Stowarzyszeniu odwołanie nie przysługuje.

   

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA.

   

  § 18

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Stowarzyszenia.
   2. Zarząd Stowarzyszenia.
   3. Komisja Rewizyjna.
  2. Jeżeli liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 2/3 wybranego składu, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w ciągu 90 dni od daty powstania takiej sytuacji, celem uzupełnienia składu tych władz, według regulaminu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia. 
  3. Kadencja członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, który został wybrany w celu uzupełnienia ich składu, wygasa z dniem, w którym wygasa kadencja tych organów.
  4. Głosowanie nad uchwałami kolegialnych władz Stowarzyszenia może zostać utajnione, jeżeli przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania wyrazi taką wolę.

   

  WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

  § 19

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia.
  2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
   2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
  3. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  4. Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje według postanowień zawartych w Regulaminie Stowarzyszenia.
  5. Obradami Walnego Zebrania Stowarzyszenia kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, protokolant.
  6. Prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, na czas odbycia Zebrania, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  7. Członek ustępujących władz Stowarzyszenia nie może wejść w skład prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  8. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia zwoływanego z własnej inicjatywy, punktu zgłoszonego pisemnie przez co najmniej 20 (dwudziestu) członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 60 (sześćdziesiąt) dni roboczych przed terminem odbycia Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  9. Do udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia jako obserwatorzy uprawnieni są przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia, członkowie honorowi Stowarzyszenia, oraz zaproszeni przez Zarząd goście. Prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia udziela głosu obserwatorom na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

  § 20

  Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, na dzień najpóźniej do 45 dni od przedstawienia Komisji Rewizyjnej sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia.

  § 21

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
   1. Z własnej inicjatywy.
   2. Najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia wyborów władz kolejnej kadencji.
   3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
   4. Na pisemny wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia najpóźniej na czterdziesty piąty dzień po dniu otrzymania  wniosku określonego w ust. 1 lit.: c, d.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 22

  1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia przekazywane jest wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty przynajmniej 30 dni przed jego terminem.
  2. Zwołujący Walne Zebranie podaje:
   1. Termin i miejsce Zebrania.
   2. Proponowany porządek Zebrania.
  3. Podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zebranie może zmienić porządek obrad na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub połowy uprawnionych do głosowania.

  § 23

  Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia z zastrzeżeniem §17.IV, § 19 ust. 6, §26 ust. 2 i 5, §28 ust. 6, §33, §34, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

  1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 20 (dwadzieścia) minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

  § 24

  Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

  1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
  2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
  3. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  4. Przeniesienie siedziby Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
  5. Uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia.
  6. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
  7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  10. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań dotyczących przyjęcia i wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu.
  11. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  12. Podejmowanie wniesionych pod obrady uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
  13. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji.
  14. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

   

  ZARZĄD STOWARZYSZENIA

  § 25

  1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedemnastu osób, w składzie:
   1. Prezes Stowarzyszenia,
   2. Od dwóch do ośmiu Wiceprezesów Stowarzyszenia, w tym jeden pełni funkcję skarbnika, jeden pełni funkcję sekretarza,
   3. członków Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.
  4. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
  5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
  6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia funkcję tę obejmuje, wyznaczony przez Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezes Stowarzyszenia.
  7. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników tworzyć biuro. Organizację Biura zarządu i jego kierownika określi Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie Biura Zarządu.

  § 26

  1. Kadencja pierwszego Zarządu Stowarzyszenia trwa pięć lat. Kadencja każdego następnego Zarządu Stowarzyszenia trwa trzy lata.
  2. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów wszystkich uprawnionych do głosowania, według regulaminu wyboru Prezesa Stowarzyszenia, uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydatów musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.
  3. Wyboru pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyboru zarządu uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydatów musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.
  4. Zarząd na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym od dwóch do ośmiu Wiceprezesów Stowarzyszenia.
  5. Walne Zebranie Stowarzyszenia może odwołać Zarząd Stowarzyszenia, Prezesa Stowarzyszenia, oraz każdego członka Zarządu Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów obecnych.
  6. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia może złożyć Prezes Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 20% uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
  7. Skreślony.
  8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

  § 27

  1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
   1. Zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
   2. Realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
   3. Uchwalanie okresowych planów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności organów podległych.
   4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
   5. Zwolnienie członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej – na jego wniosek.
   6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
   7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
   8. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
   9. Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie i na imprezy zagraniczne.
   10. Zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
   11. Zawieranie umów o pracę i pokrewnych lub określenie organu do tego uprawnionego.
   12. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
   13. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji organów podrzędnych.
   14. Wykluczanie członka Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w Statucie.
   15. Składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
   16. Wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych w Statucie jako właściwe innym organom Stowarzyszenia.
  2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w pkt.1 lit. e, l, m, n wymagają bezwzględnej większości głosów.
  3. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w pkt.1 lit. e, l, m, n, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub ogłoszenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
  4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek conajmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
  5. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zrezygnować z uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia w dowolnym czasie.

   

  KOMISJA REWIZYJNA

   

  § 28

  1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech do dziesięciu członków.
  3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
  4. Wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej uchwalonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności kandydatów musi być ich pisemna zgoda na kandydowanie.
  5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
  6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odwołuje Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub poszczególnych jej członków większością dwóch trzecich głosów obecnych.
  7. Każdy członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może zrezygnować z uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia w dowolnym czasie.
  8. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

                                                                         § 29

  9. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   1. Przeprowadzanie kontroli działalności wszystkich organów Stowarzyszenia z własnej inicjatywy.
   2. Kontrola sprawozdania rocznego Zarządu Stowarzyszenia i przedstawienie opinii na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, na którym będzie ono przyjmowane.
   3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków.
   4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o odwołanie Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.
   5. Prawo składania wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym przez Statut.
   6. Uchwalenie własnego regulaminu działania.
   7. Składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  10. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie uczynił tego w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowego wniosku o zwołanie.
  11. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia wyjaśnień pisemnych lub ustnych dotyczących kontrolowanych spraw.
  12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli – z głosem doradczym. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

  § 30

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
   1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
   2. Dotacje.
   3. Darowizny, zapisy i spadki.
   4. Dochody z ofiarności publicznej.
  3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
  4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca roku poprzedzającego rok, którego składka dotyczy, na konto Stowarzyszenia.
  5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są opłacić wpisowe i składkę za rok bieżący, w wymiarze proporcjonalnym do liczby miesięcy pozostałych do końca roku rozliczeniowego.

  § 31

  1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
  3. Rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
  4. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

  § 32

  1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Stowarzyszenia i jednego z Wiceprezesów Stowarzyszenia, lub dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia, z których jeden pełni funkcję Skarbnika.
  2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia lub upoważnionego przez Prezesa Stowarzyszenia Członka Zarządu.

   

  ROZDZIAŁ VI

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  § 33

  Zmian w Statucie Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 4/5 głosów obecnych, przy obecności co najmniej 65% uprawnionych do głosowania. W taki sam sposób Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora.

  § 34

  W przypadku braku większości zdolnej do podejmowania prawomocnych decyzji w pierwszym terminie, uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia dotyczące zmian Statutu Stowarzyszenia, jego likwidacji, przeznaczenia majątku, sposobu likwidacji i wyboru likwidatora, podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych w drugim terminie. Walne Zebranie Stowarzyszenia władne podjąć powyższe uchwały w drugim terminie, nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 30 dni od daty Walnego Zebrania Stowarzyszenia w pierwszym terminie.

  § 35

  Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego – Krajowego Rejestru Sądowego.

  § 36

  Zarząd Stowarzyszenia przygotuje i przedstawi do uchwalenia Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia Regulamin Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego Statutu.

 • O stowarzyszeniu

  Jaworzno Moje Miasto – tu chce się żyć!

  Kim jesteśmy?
  JMM skupia ludzi, którzy kochają Jaworzno i chcą mieć wpływ na jego losy. Wspólnie z obywatelami Jaworzna chcemy sprawiać, aby było to miejsce najlepsze do życia.

  Nasze wartości:
  uczciwość, rzetelność, równość, wzajemny szacunek

  Czym się wyróżniamy?
  uczciwość – wymagamy przede wszystkim od siebie,
  kreatywność – wyzwalamy aktywność ludzi, która służy rozwojowi miasta
  skuteczność – potrafimy nie tylko formułować program, ale go zrealizować i rozliczyć

  Co chcemy osiągnąć?

  • w obszarze politycznym  – Integracja środowisk, które reprezentują te same wartości co JMM,z  dala od rozgrywek politycznych. Zwycięstwo w wyborach samorządowych.
  • w obszarze społecznym –  1. Zapewnić fundament moralny, ekonomiczny i społeczny, bezpieczeństwo osobiste i socjalne, możliwość realizacji potrzeb obywateli w najwyższym możliwym standardzie: by miasto cieszyło oko i było miejscem, gdzie można dobrze żyć, by zahamować spadek populacji a nawet zwiększyć liczbę mieszkańców.  2. Pozyskać nowych członków (uaktywnić liderów) na różnych poziomach, by budować tożsamość miasta, wyzwalając kreatywność jego mieszkańców i wykorzystując potencjał instytucji, firm, organizacji pozarządowych.
  • w obszarze gospodarczym – 1. Efektywne wykorzystanie zasobów miasta. 2. Dalsze pozyskanie jak największych środków zewnętrznych na jak najlepsze programy rozwojowe.
  • w obszarze komunikacji –  wewnętrznej: integracja członków Stowarzyszenia  oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności za „jedną drużynę”, zewnętrznej: działania marketingowe, stałe i systematyczne informowanie społeczeństwa o realizowanych przez JMM działaniach; 
 • Dummy Content

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Typography

  You can create some beautiful content by using some simple HTML elements. The Warp theme framework offers some neat styles for all HTML elements and a great set of CSS classes to style your content. Basic HTML is very easy to learn and this small guide shows you how to use all styles provided by the Warp framework.

  Basic HTML Elements

  Here is a short demonstration of text-level semanticts. The <p> element creates a new paragraph. It will have some space before and after itself. To turn your text into hypertext just use the <a> element.

  Text-Level Semantics

  You can emphasize text using the <em> element or to imply any extra importance the <strong> element. Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element. Markup document changes like inserted or deleted text with the <del> element or <ins> element. To define an abbreviation use the <abbr> element and to define a definition term use the <dfn> element.

  Short List with Links

  • YOOtheme – Premium Joomla Templates and WordPress Themes
  • Warp Framework – Fast and Slick Theme Framework
  • ZOO – Content Application Builder
  • Stock Icons – For Web and Print Projects

  Quotations and Code

  Inline quotations can be defined by using the <q> element.

  The <blockquote> element defines a long quotation which also creates a new block by inserting white space before and after the blockquote element.

  To define a short inline computer code use the <code> element. For a larger code snippet use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block which preserves both spaces and line breaks.

   pre {   margin: 15px 0;   padding: 10px;   font-family: "Courier New", Courier, monospace;   font-size: 12px;   line-height: 18px;   white-space: pre-wrap; } 

  Use the <small> element for side comments and small print.


  Useful CSS Classes

  Here is a short demonstration of all style related CSS classes provided by the Warp framework.

  Highlight Content

  Drop caps are the first letter of a paragraph which are displayed bigger than the rest of the text. You can create a drop cap using the CSS class dropcap. To emphasize text with some small boxes use <em> element with the CSS class box.

  This simple box is intended to group large parts of your content using the CSS class box-content.
  This is a simple box to highlight some text using the CSS class box-note.
  This is a simple box with useful information using the CSS class box-info.
  This is a simple box with important notes and warnings using the CSS class box-warning.
  This is a simple box with additional hints using the CSS class box-hint.
  This is a simple box with download information using the CSS class box-download.

  Use the CSS class dotted to create a dotted horizontal rule.


  Tables

  Create a zebra stripped table using using the CSS class zebra.

  Table caption
  Table Heading Table Heading Table Heading
  Table Footer Table Footer Table Footer
  Table Data Table Data Data Centered
  Data Bold Table Data Data Centered
  Table Data Table Data Data Centered

  Definition Lists

  Create a nice looking definition list separated with a line by using the CSS class separator.

  Definition List
  A definition list is a list of terms and corresponding definitions. To create a definition list use the <dl> element in conjunction with <dt> to define the definition term and <dd> to define the definition description.
  Definition Term
  This is a definition description.
  Definition Term
  This is a definition description.
  This is another definition description.

  Forms

  Create a clearly arranged form layout with fieldset boxes using the CSS class box.

  Form legend

 • Take the video tour on the ZOO!

  ZOO

  Take the video tour on the ZOO!

  ZOO is a flexible and powerful content application builder to manage your content. It provides a much improved Joomla experience. The key feature is the ability to create your very own custom content types. You define what a type is made up of – e.g. text, images or a file download. Any combination is imaginable! You bring the content, ZOO brings the elements to structure it and make it look good!

  Apps for every Purpose

  ZOO moves from simply being a CCK to an Application Builder. Apps are extensions for ZOO which are optimized for different purposes and types of content catalogs. ZOO offers a wide range of apps to get you started right away. There is a blog, a product catalog, a cookbook, a business directory, a documentation, a download archive and a movie database app!

  ZOO Apps for every Purpose

  Joomla Integration

  By now ZOO has developed a thriving ecosystem, with new ZOO extensions appearing regularly. It also integrates well with many popular Joomla extensions. Besides the ZOO component itself offers additional modules and plugins. They allow a seamless integration into Joomla and provide a richer tool set to create your website.

  Visit Website

 • Icons

  YOOtheme is a well-known template and extension provider for Joomla and WordPress who helps you to create professional websites. But to make your website or interface design a real eye-catcher we had one thing missing: Icons! Icons are an essential tool to simplify user interfaces and today almost every major website uses icons to highlight important parts in their content.

  This is why we created a great resource of beautiful and handcrafted icons for web and print projects. We got commercial icon sets including e-commerce, community, file and folder icons and many more as well as many freebies.

  Club Icons

  As a member of our icon club you will get access to hundreds of handcrafted and detailed icons. New icon sets are added continuously!

  • Pixel perfect design
  • PNGs in 8 sizes from 16×16 to 512×512 pixels
  • Handmade and optimized for each size
  • Editable vector PDF sources
  • Change the colors and customize easily

  Visit Website

 • Module Variations

  This theme comes with different module styles, badges and icons. For each module you can pick a style and combine it with an icon or badge to create your own unique look. Here is a list of the available options:

  Styles Box
  Colors transparent, color1, color2
  Badges Hot, New, Free, Top
  Icons Download, Twitter, Mail, Bubble, Login, Cart
Strona 7 z 7« Pierwsza...34567