Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzień Flagi

.Jaworznicki Oddział Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto zapraszają mieszkańców naszego miasta do uczestniczenia w obchodzeniu Dnia Flagi 2 maja. Aby uczcić najważniejszy symbol narodowy Polski, Stowarzyszenie zachęca do wywieszania w oknach flag, co ma być wyrazem poszanowania i pamięci o istocie barw narodowych.

Ważne, by to, co kojarzy się z polskością, było elementem życia codziennego i przypominało o zasługach Polskiej Flagi dla naszego narodu. W ramach obchodów tego święta i oswajania z symbolami narodowymi, już od małego, Stowarzyszenie zaprasza do udziału w dwóch konkursach, skierowanych do różnych grup wiekowych. 

Pierwszy z nich, to konkurs plastyczny, zatytułowany „To Ty jesteś Polak mały”, do uczestnictwa w którym zaproszone są uczniowie klas 1- 3 szkoły podstawowej. Technika prac konkursowych jest dowolna – płaska, jedynie z pominięciem prac wykorzystujących plastelinę. Rysunki mają dotyczyć zainteresowania dzieci swoją narodowością, miastem, w którym żyją oraz historii, tradycji i kultury. Prace składać można do 24 maja 2014 roku, osobiście lub pocztą, na adres Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie, ul. Pocztowa 5, 43 – 600 Jaworzno (budynek Muzeum Miasta Jaworzna). Wyniki ogłoszone będą 1 czerwca 2014 roku. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.
Drugi to konkurs fotograficzny, polegający na sfotografowaniu szczególnych miejsc pamięci w Jaworznie. Ten również ma na celu propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej Jaworzna, w ramach którego przypomnieć sobie będzie można jaworznickie pomniki, tablice pamiątkowe, itd. Zdjęcia można nadsyłać lub składać osobiście do dnia 31 maja 2014 roku, również w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Pocztowa 5, 43 – 600 Jaworzno). Wyniki zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2014 roku.

Poniżej szczegółowe regulaminy konkursów.  


Regulamin konkursu plastycznego „KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY!”

Cele konkursu:
rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań swoją narodowością, miejscowością, jej historią, tradycją i kulturą:
rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności;
doskonalenie sprawności manualnej

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
2. Format wykonania prac: A3
3. Technika dowolna płaska z pominięciem prac wykorzystujących plastelinę
4. Prace należy składać w terminie do 24 maja 2014r.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2014r.
6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora tj. Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie, ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno (budynek Muzeum Miasta Jaworzna)
7. Kryteria oceny; oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, pomysłowość;
8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
9. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe
10. Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i Stowarzyszenia.
11. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów i uczestników zostaną opublikowane na stronach www.spak.jaworzno.pl , www.facebook.com/spak.jaworzno

 

Regulamin konkursu fotograficznego „JAWORZNICKIE MIEJSCA PAMIĘCI”

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej miasta Jaworzna.
2. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział
w Jaworznie.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców
lub przedstawicieli ustawowych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Tematyka konkursu dotyczy miejsc pamięci znajdujących się w Jaworznie (pomniki, tablice pamiątkowe, itp).
6. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w formie cyfrowej, jednak tylko jedno zdjęcie każdego sfotografowanego obiektu.
7. Wymagania techniczne: pliki o minimalnej wielkości 2 milionów pikseli, proporcje boków 2:3 , fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF, prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia, wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza,
że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
9. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 31 maja 2014r. (decyduje data wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia
tj. Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno
10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.
12. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2014r. Informacja zostanie umieszczona na stronie Stowarzyszenia www.spak.jaworzno.pl, www.facebook.com/spak.jaworzno oraz przekazana uczestnikom konkursu pocztą internetową. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny
i nie podlega odwołaniu.
14. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
I miejsce – tablet 7”
II miejsce – ramka cyfrowa 8”
III miejsce – futerał na lustrzankę
Nagrody zostały ufundowane ze środków własnych Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
16. Więcej informacji na stronach: www.spak.jaworzno.pl , www.facebook.com/spak.jaworzno  Pytania proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.